เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2560

มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนทั่วไป