การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

-  ทุกรายการตรวจวิเคราะห์โดยนักเทคนิคการแพทย์ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย

 การตรวจสุขภาพพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน หากพบสภาพการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้นจะได้ให้การรักษาหรือป้องกันได้ทันท่วงที

            องค์ประกอบของการตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย การซักประวัติ  การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  การทดสอบต่าง ๆ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ก่อนการตรวจสุขภาพ  พนักงานควรปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องและตรงกับสภาวะสุขภาพที่เป็นจริง

การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์

การตรวจสุขภาพทั่วไป  สอบถามอาการและอาการแสดงต่างๆ ของโรคที่ปรากฏ การพัฒนาการของโรคประกอบการสังเกต ระบบหายใจ ผิวหนัง สีเล็บ เหงือก ตา สีหน้า ศีรษะ ผมที่ผิดปกติ การวัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง การทดสอบระบบประสาทต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการสังเกตพฤติกรรม การเคลื่อนไหว การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น การมีพฤติกรรมก้าวร้าว เงียบเหงา หาวนอน ตื่นตกใจง่าย หรือการตื่นเต้นผิดปกติ อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น

การทดสอบต่าง ๆ   เช่น

-  การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน   ในกลุ่มพนักงานที่ทำงานสัมผัสกับเสียงดังเกิน 85 dBA

-  การทดสอบสมรรถภาพทางสายตาในกลุ่มพนักงาน  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแสงจ้าหรือรังสีต่างๆที่ใช้สายตาเพ่งขณะทำงานเป็นระยะเวลานานๆ

-  การทดสอบสมรรถภาพปอดในกลุ่มพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับฝุ่นหรือสารเคมีที่มีผลกระทบ  ต่อการทำงานของปอดและหลอดลม

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การถ่ายภาพรังสีทรวงอก ในกลุ่มพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับฝุ่นหรือสารเคมีที่มีผลต่อระบบหายใจ

การกำหนดรายการตรวจสุขภาพพนักงาน

การกำหนดรายการตรวจสุขภาพของพนักงาน ต้องพิจารณากลุ่มคน  ตามลักษณะของปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับ ซึ่งอาจกำหนดรายการตรวจสุขภาพเป็น 2 ประเภท คือ

1. การตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับพนักงานที่ไม่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
รายการตรวจสุขภาพทั่วไป ประกอบด้วย
- การซักประวัติการทำงาน และการเจ็บป่วย
- การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
- การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
- การวัดความดันโลหิต ชีพจร
- การตรวจเลือด (CBC)
- การตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALK Phosphatase)
- การตรวจปัสสาวะ
- การตรวจอุจจาระ
กรณีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ควรรับการตรวจเพิ่มเติม เช่น
- การตรวจน้ำตาลในเลือด
- ไขมันในเส้นเลือด(Cholesterol Triglyceride)
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น


2. การตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน หรือตามลักษณะปัจจัยเสี่ยงที่พนักงานได้รับ
ตัวอย่างรายการตรวจสุขภาพด้านล่างนี้ ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรายการตรวจสุขภาพให้แก่คนงานในสถานประกอบการ อย่างไรก็ตามสถานประกอบการควรทำการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคจากการทำงาน เพื่อยืนยันความจำเป็นหรือปรับรายการตรวจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง

รายการตรวจสุขภาพ

ฝุ่น

การถ่ายภาพรังสีทรวงอก  

ทดสอบสมรรถภาพปอด

เสียงดัง

ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

โลหะหนัก

ตรวจหาโลหะหนักในเลือด  ปัสสาวะ  เส้นผม  ฯลฯ

 สารทำละลาย  สี  ทินเนอร์

ตรวจสารเคมีใน  เลือด

ตรวจโรคผิวหนัง

แสงจ้า  การใช้สายตานานๆ

ทดสอบสมรรถภาพสายตา

ความร้อน

ตรวจระบบหัวใจ  หลอดเลือด  ตับ ระบบหายใจ ผิวหนัง