โปรแกรมก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร (Premium)

1. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag
2. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  Anti HBs
3. ตรวจหาโรคซิฟิลิส VDRL
4. ตรวจหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(เอดส์)  Anti HIV
5. ตรวจหาภูมิต้านทานเชื้อหัดเยอรมัน  Rubella IgG
6. เชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV Total
7. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ TSH
8. การตรวจระดับธาตุเหล็กที่จับอยู่กับโปรตีนทรานเฟอริน(เฉพาะหญิง)  Transferrine  saturation
9. ตรวจระดับธาตุเหล็กสะสม(เฉพาะหญิง)  Ferritin
10. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
11. ตรวจหาหมู่เลือด ABO Blood Group ABO     
12. ตรวจหาหมู่เลือดพิเศษ  Blood Group Rh  
13. ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย H b -Typing
14. ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย(alpha-thalassemia1) alpha-thalassemia 1 screening
15. ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์  U/A
16. ตรวจมวลกระดูก Bone density
17. ตรวจส่วนประกอบสารน้ำในร่างกาย Body composition
18. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam

 

ชาย ปกติ 4,500 บาท   หญิง ปกติ 5,600 บาท 
พิเศษ 3,400 บาท พิเศษ 4,200 บาท