โปรแกรมควบคุมไขมัน

1. ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด Cholesterol
2. ตรวจระดับไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride
3. ตรวจระดับไขมันดี HDL-Cholesterol
4. ตรวจระดับไขมันไม่ดี LDL-Cholesterol

 

ปกติ ราคา 390 บาท

พิเศษ  330 บาท